Skogsfastighet med väl växande gallringsskogar

Skogsfastighet i två skiften med väl växande gallringsskogar om 37,2 ha beläget ca 4 km väst om Rätan. Fastighetens produktiva skogsmarksareal uppgår till 32,3 ha med ett totalt virkesförråd om ca 5 470 m3sk. Prisidé 1 750 000 kr

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning
BERG BÖLE 2:22
Totalareal
37,2 ha
Skogsmark
32,3 ha
Virkesförråd
m3sk
Högstbjudande
1 750 000 kr
Försäljningssätt
Anbud senast 21 juni 2024
Anmäl intresse

Bilder

Om fastigheten

Skogsfastighet i två skiften med väl växande gallringsskogar om 37,2 ha beläget ca 4 km väst om Rätan. Fastighetens produktiva skogsmarksareal uppgår till 32,3 ha med ett totalt virkesförråd om ca 5 470 m3sk. Merparten av fastighetens virkesförråd utgörs av väl växande gallringsskogar i 40-50-årsåldern. Skogsmarken har bra bärighet för skogsbruk under barmarksperioden. Medelboniteten är 4,9 m3sk/ha och den löpande årliga tillväxten är fn ca 200 m3sk/år. Då 70 % av skogsmarksarealen håller skog i 30-50 års ålder förväntas virkesförrådet ha bra förutsättningar för god utveckling av timmerandelen under kommande 10-årsperiod. Prisidé 1 750 000 kr
Fastighetsuppgifter

Skogsuppgifter

32,3 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 5 469 m3sk. Medeltal 169 m3sk/ha Trädslagsblandning tall 55%, gran 13%, löv 22%, contorta 10% Medelbonitet 4,9 m3sk per ha/år. 670 m3sk är S1- och S2-skog. 4 500 m3sk är G1- och G2-skog Skogsbruksplanen är upprättad augusti 2023 av Norra Skog och sedan tillväxtberäknad till maj 2024

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka förmedlingsobjektet och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka förmedlingsobjektet och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Presenterade skogsuppgifter ska endast ses som hjälp vid egen skogsinventering. Skogsinventering sker genom stickprovsvis taxering, en beprövad teknik som ger ett uppskattat värde. Norra Skog, fastighetsmäklaren och säljaren friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser i avdelningsbeskrivningen. Avvikelser i såväl enskilda bestånd som i totalförråd kan förekomma.

Vägar

Fastigheten har andel om 0,65 % i Rönnbergsvägens VSF.

Forn- och kulturlämningar

Det finns ett kulturmiljövärde registrerat i kulturmiljöregistret i form av ett gränsmärke.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper, biotopskydd, naturvårdsavtal eller naturreservat registrerade på fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Hoadalens älgskötselområde. Jakten är enskild på fastigheten. Det är upp till ny ägare av fastigheten att ansöka om eventuellt medlemskap i det lokala jaktlaget som består av 16 medlemmar. Jaktlaget har ett kösystem för intag av nya medlemmar.

Visning

Intressenter får på egen hand besikta objektet. Vederbörlig hänsyn ska därvid tas till grannfastigheter, vägar, skog och ev. jakt som pågår.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom glesbygdsområde i Berg kommun. Ansökningsavgift för privatperson är 4 600 kr och söks hos Länsstyrelsen Jämtland. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillträde

Ca 30 dagar efter undertecknande av köpekontrakt samt erhållet förvärvstillstånd, i det fall det krävs.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde mark: 957000 SEK
Totalt taxeringsvärde är: 957000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2023
Observera att fastigheten är samtaxerad med BERG BÖLE 1:86 & 1:85
I detta ingår följande taxeringsvärden:
Skogsmark: 943000 SEK
Skogsimpediment: 14000 SEK

Typkod

110 Lantbruksenhet obebyggd

Inteckningar

Inga inteckningar finns.

Rättigheter och belastningar

Rättigheter last

Avtalsservitut: KRAFTLEDNING - SE BESKRIVNING

Avtalsrättigheter

Avtalsservitut KRAFTLEDNING

Kostnader

Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.

Betalningsvillkor

Köpare ska vara beredda att erlägga 10 % av köpeskillingen kontant som handpenning vid kontraktstecknandet, resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall i samband med avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Försäljningssätt

Anbud oss tillhanda senast 2024-06-21

Fastigheten säljs genom skriftligt anbudsförfarande. Avsikten är att intresserade ska få en bestämd tid att undersöka fastigheten och inkomna anbud kommer behandlas som slutna fram till den angivna anbudsdagen. Säljarna förbehåller sig fri prövningsrätt och rätt till eventuell efterföljande budgivning. Anbud skall vara angivet i svenska kronor med fast pris. Procentanbud eller dylikt godtages ej. Bifogad blankett kan lämpligen användas. Säljaren kan direkt efter anbudstiden gått ut välja att avsluta affären, alternativt meddela om en efterföljande öppen budgivning med bud och överbud. Fastighetsmäklaren kan komma att begära kreditupplysning på anbudsgivare.

Skriftligt anbud ska lämnas till e-post emil.lundstrom@norraskog.se alternativt postas till Norra Skog, Emil Lundström, Box 13, 831 21 Östersund. Anbudet ska vara märkt med "Böle"

Anmäl intresse

Ange på formen +46701234567 utan streck eller mellanslag

Liknande fastigheter