Skogsfastighet i närheten av Dorotea

Obebyggd skogsfastighet om totalt 65,8 hektar i anslutning till centrala Dorotea. Hög andel gallringsskog samt direktavkastning. Virkesförråd 7 200 m3sk. Möjligt att ansöka om medlemskap i Bergvattnets älgjaktslag om 5000 ha. Sista anbudsdag 2024-06-19. Prisidé 1 100 000kr.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning
DOROTEA BERGVATTNET 1:66
Totalareal
67 ha
Skogsmark
48 ha
Virkesförråd
7201 m3sk
Högstbjudande
1 100 000 kr
Försäljningssätt
Anbud senast 19 juni 2024
Anmäl intresse

Bilder

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet i anslutning till centrala Dorotea. Totalarealen för fastigheten är 65,8 hektar där 55,1 hektar är produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet uppgår till 7 200 m³sk varav 1 700 m³sk är S1- och S2 skog. Hög andel gallringsskog samt direktavkastning. Möjligt att ansöka om medlemskap i Bergvattnets älgjaktslag om 5000 ha. Sista anbudsdag 2024-06-19. Prisidé 1 100 000 kronor.
Fastighetsuppgifter

Arealuppgifter

Total landareal 65,8 ha. Landarealen är fördelat på skog 55,1 ha, impediment 10,5 ha, linjer, väg och ledning 0,2 ha, 2,1 ha vatten. Uppgifterna kommer från skogsbruksplanen. 67,57 ha enligt fastighetsregistret.

Skogsuppgifter

55,1 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 7 201 m3sk. Medeltal 131 m3sk/ha. Trädslagsblandning, tall 48% gran 38%, löv 14%. Medelbonitet 4,4 m3sk per ha. 1727 m3sk är S1- och S2 skog. Skogsbruksplanen är upprättad i augusti 2023 och framräknad till maj 2024.

Jakt

Fastigheten ingår i Bergvattnets älgjaktslag som omfattar ca 5000 hektar. Älgjakten sker i ett jaktlag om ca10 medlemmar. Avskjutningen har de senaste åren har varit 3 vuxna och 1 kalv. Anslutning till jaktlaget sker genom ansökan vid årsstämma. Jakträtten övergår till köparen 2025-06-31.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser är bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga fornlämningar registrerad i fornminnesregistret på förmedlingsobjektet.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerad hos Skogsstyrelsen på förmedlingsobjektet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom glesbygdsområde i Dorotea kommun. Ansökningsavgift för privatperson är 4 600 kr och söks hos Länsstyrelsen Västerbotten. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka förmedlingsobjektet och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka förmedlingsobjektet och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Presenterade skogsuppgifter ska endast ses som hjälp vid egen skogsinventering. Skogsinventering sker genom stickprovsvis taxering, en beprövad teknik som ger ett uppskattat värde. Norra Skog, fastighetsmäklaren och säljaren friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser i avdelningsbeskrivningen. Avvikelser i såväl enskilda bestånd som i totalförråd kan förekomma.

Visning

Intressenter får på egen hand besikta förmedlingsobjektet. Vederbörlig hänsyn ska därvid tas till grannfastigheter, vägar, skog och eventuell jakt som pågår.

Vägbom

Efter Mörttjärnvägen finns det en vägbom som under förfallstider är låst. För nyckel kontakta mäklare.

Registrering av peronuppgifter

Spekulant/köpare samtycker till att personuppgifter registreras i fastighetsmäklarens kundregister. För hantering av personuppgifter se www.norraskog.se/integritetspolicy

Finansiering

För att lägga bud på fastigheten behöver finansieringen av ett köp vara ordnad.

Tillträde

Inom 14 dagar efter erhållet förvärvstillstånd.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde mark: 885000 SEK
Totalt taxeringsvärde är: 885000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2023
I detta ingår följande taxeringsvärden:
Skogsmark: 867000 SEK
Skogsimpediment: 18000 SEK

Typkod

110 Lantbruksenhet obebyggd

Inteckningar

Inga inteckningar finns.

Rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning

Dorotea Bergvattnet Ga:1

Samfällighet

DOROTEA BERGVATTNET FS:15

Samfällighet

DOROTEA BERGVATTNET S:1

Samfällighet

DOROTEA BERGVATTNET S:3

Samfällighet

DOROTEA BERGVATTNET S:4

Samfällighet

DOROTEA BERGVATTNET S:6

Samfällighet

DOROTEA BERGVATTNET S:7

Samfällighet

DOROTEA BERGVATTNET S:8

Samfällighet

DOROTEA BERGVATTNET S:9

Samfällighet

DOROTEA BERGVATTNET S:10

Samfällighet

DOROTEA BERGVATTNET S:11

Samfällighet

DOROTEA BERGVATTNET S:12

Samfällighet

DOROTEA BERGVATTNET S:13

Samfällighet

DOROTEA BERGVATTNET S:14

Kostnader

Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en kostnadskalkyl.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Försäljningssätt

Anbud oss tillhanda senast 6/19/2024

Fastigheten säljs genom skriftligt anbudsförfarande. Avsikten är att intresserade ska få en bestämd tid att undersöka fastigheten och inkomna anbud kommer behandlas som slutna fram till den angivna anbudsdagen.
Säljarna förbehåller sig fri prövningsrätt och rätt till eventuell efterföljande budgivning.

Anbud skall vara angivet i svenska kronor med fast pris. Procentanbud eller dylikt godtages ej. Bifogad blankett kan lämpligen användas. Säljaren kan direkt efter anbudstiden gått ut välja att avsluta affären alternativt meddela om en efterföljande öppen budgivning med bud och överbud.

Fastighetsmäklaren kan komma att begära kreditupplysning på anbudsgivare.

Skriftligt anbud skall ha inkommit senast 2024-06-19. Anbud skickas till Norra Skog Fastighetsförmedling AB Per Stadling, Box 13, 83121 Östersund. Alternativt: per.stadling@norraskog.se

Anbudet skall vara märkt ”Bergvattnet ".

Anmäl intresse

Ange på formen +46701234567 utan streck eller mellanslag

Liknande fastigheter