Skogsfastighet på bra mark strax norr om Härnösand

Skogsfastighet utanför Älandsbro norr om Härnösand. En fastighet med bra skogsmark och mycket medelålders skogsbestånd . Fina vägar in på markerna.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning
HÄRNÖSAND ÅM 1:8
Totalareal
70 ha
Skogsmark
69 ha
Virkesförråd
8900 m3sk
Utgångspris
2 850 000 kr
Försäljningssätt
Anbud senast 25 juni 2024
Visning
Intresserade kan besöka fastigheten på egen hand. I appen Min karta finns en bra sökfunktion som visar position i förhållande till fastighetens gränser.
Anmäl intresse

Bilder

Om fastigheten

Skogsfastighet i Älandsbro strax norr om Härnösand. Det här är en fastighet som har produktionsskogar i 40 årsålder. Bra skogsmark välslutna bestånd och vägar in på fastighetens skogsmarker. Bonitet 5,4 m3sk per ha och år. Medelförråd 134 m3sk per ha. Hög tillväxt.
Fastighetsuppgifter

Skogsuppgifter

Stor andel 40 åriga gallringsskogar med relativt höga virkesförråd. 21% tall, 52 %gran, 23%löv, 2 % contorta. Skogsbruksplanen är helt ny från maj 2024. Några bestånd är väl slutna och i behov av gallring. Skogsbruksplanen har målklassning och är förberedd för certifiering enl PFSC.

Vägar

Generellt fina vägar med god standard på fastigheten. Visst behöv av buskröjning där det hänger in stammar över vägen.

Jakt

Jakträtten är i år upplåten till Säbrå norra Jaktklubb. Ny ägare övertar jakträtten från kommande jaktår 1 juli 2025.

Arrende/nyttjanderätter

Ett område hagmark om 0,5 ha längst i sydöst är utarrenderad.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn eller kulturlämningar.

Naturvärden

Det finns en registrerad nyckelbiotop vid Älgsjöberget med blockterräng och naturskog varav en del ca 4,5 ha ingår i fastigheten. Fastighetens skogsbruksplan är förberedd för att möjliggöra certifierat skogsbruk och en del av marken är därför utvald och beskriven för frivillig naturhänsyn NO/NS.

Förvärvstillstånd

Privatpersoner förvärvar fritt i Härnösand.

Vägbeskrivning

Från E4 10 km norr om Härnösand, ta av vänster mot Berge, efter 700 m ta höger förbi Brunnäs, efter 1 km ta höger i på skogsbilvägen. Se karta.

Visning

Intressenter får på egen hand besikta förmedlingsobjektet. Vederbörlig hänsyn ska därvid tas till grannfastigheter, vägar, skog, djur och eventuell jakt som pågår. Med sökfunktionen i appen ”Min karta” visas fastighetens yttergränser i förhållande till din position.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har ett ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Presenterade skogsuppgifter skall endast ses som hjälp vid egen skogsinventering. Skogsinventering sker genom stickprovsvis taxering, en beprövad teknik som ger ett uppskattat värde. Norra Skog, fastighetsmäklaren och säljaren friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser i avdelningsbeskrivningen. Avvikelser i såväl enskilda bestånd som i totalförråd kan förekomma.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde mark: 1865000 SEK
Totalt taxeringsvärde är: 1865000 SEK
Taxeringsvärdet är: Beräknat
Taxeringsår: 2023
Fastigheten har ingått i en samtaxering. Taxeringsvärdet är beräknat
I detta ingår följande taxeringsvärden:
Skogsmark: 1862000 SEK
Skogsimpediment: 3000 SEK

Typkod

110 Lantbruksenhet obebyggd

Inteckningar

Åkermarken är utarrenderad under innevarande år. Jakträtten är upplåten under innevarande säsong.
Belopp: 1000000 SEK

Rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning

HÄRNÖSAND ÅM GA:3

Rättigheter last

Avtalsservitut: SKOGSFÅNG MM - SE BESKRIVNING

Avtalsrättigheter

Avtalsservitut SKOGSFÅNG MM

Kostnader

Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.

Driftkostnad

I detta ingår följande kostnader:
Fastighetsskatt/avgift: 9287 SEK/år

Betalningsvillkor

Köpare ska vara beredd a att erlägga 10% av köpeskillingen som handpenning vid kontraktstecknande, resterande vid tillträd ca 1 månad senare. Budgivare ska i samband med avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter bör vara klart när bud lämnas in.

Försäljningssätt

Anbud oss tillhanda senast 2024-06-25

Fastigheten säljs genom skriftligt anbudsförfarande. Avsikten är att intresserade ska få en tidsram att undersöka fastigheten och inkomna anbud kommer därför att behandlas som slutna fram till anbudsdagen. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt och rätt till efterföljande budgivning. Anbud ska vara angivet i svenska kronor med fast pris. Bifogad blankett kan användas Säljaren kan direkt efter anbudstiden gått ut välja att avsluta affären , alternativt meddela om en efterföljande öppen budgivning med bud och överbud. Fastighetsmäklaren kan komma att begära kreditupplysning.

Skriftligt anbud kan lämnas via epost till clas.tjader@norraskog.se (du får en bekräftelse på att det mottagits). Alternativt post: Norra Skog, Clas Tjäder, Kastellgatan 7, 871 33 Härnösand.
Anbudet ska vara märk "Åm"

Anmäl intresse

Ange på formen +46701234567 utan streck eller mellanslag

Liknande fastigheter