Skogsgård med hög andel gallringsskog.

Skogs- och lantbruksgård om totalt 221,5 hektar 2 mil nordöst om Föllinge i Krokoms kommun. Hög andel ung- och gallringsskog. Virkesförråd 15 101 m3sk. Jakträtt i Ottsjöns VVO som omfattar 7300 hektar. Byggnader i enkelt skick. Sista anbudsdag 2024-06-26.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning
KROKOM VÄSTEROTTSJÖN 1:5
Totalareal
221.5 ha
Skogsmark
152.1 ha
Virkesförråd
15101 m3sk
Prisidé
4 000 000 kr
Försäljningssätt
Anbud senast 26 juni 2024
Visning
Tisdag 18 Juni 2024 14:00 Föranmälan krävs kontakta mäklare Per Stadling för att boka visning.
Anmäl intresse

Bilder

Om fastigheten

Skogs- och lantbruksgård om totalt 221,5 hektar 2 mil nordöst om Föllinge i Krokoms kommun. Totalarealen för fastigheten är 221,5 hektar varav 152,1 hektar är produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet uppgår till 15 100 m³sk varav 865 m³sk är S1- och S2 skog. Ett stort sammanhängande skifte där 11 156 m³sk utgörs av gallringsskog. Fastigheten har för området mycket god bonitet på 4,3 m3sk/år. Växtliga ung- och gallringskogar med hög löpande tillväxt. På fastigheten finns två bostadsbyggnader och en ekonomibyggnad. Alla byggnader är i enkelt skick med behov av renovering. Jakträtt i Ottsjöns VVO som omfattar 7300 hektar. Sista anbudsdag 2024-06-26 Prisidé 4 000 000kr.
Fastighetsuppgifter

Bostadshus

Gårdscentrum består av ett bostadshus och flygel samt ekonomibyggnad. Samtliga byggnader har varit kallställda ett flertal år och är i mycket enkelt skick med stort renoveringsbehov.

Arealuppgifter

Total landareal 221,5 ha. Landarealen är fördelat på skog 152,1 ha, impediment 14,8 ha, inägomark 10 ha, övrig areal 44,6 som uppfattalats i planen som naturreservat och tomtmark samt 0,1 ha vatten. Uppgifterna kommer från skogsbruksplanen. 222,66 ha enligt fastighetsregistret.

Skogsuppgifter

152,1 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 15 101 m3sk. Medeltal 99 m3sk/ha. Trädslagsblandning, tall 36% gran 41%, löv 23%. Medelbonitet 4,3 m3sk per ha. 865 m3sk är S1- och S2 skog. Skogsbruksplanen är upprättad i oktober 2021 och framräknad till maj 2024.

Jakt

Fastigheten ingår i Ottsjöns VVO och sektionen som fastigheten ingår i omfattar ca 7300 hektar. Älgjakten sker gemensamt i ett jaktlag om ca 34 medlemmar. Avskjutningen har de senaste åren har varit 6 vuxna och 5 kalv. Anslutning till jaktlaget sker genom ansökan vid årsstämma. Årsavgift för älgjakt 4500 kr. Jakträtten övergår till köparen 2025-06-31.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser är bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en kulturlämning i form av en kolbotten registrerad i fornminnesregistret på förmedlingsobjektet.

Naturvärden

Det finns ett område med naturvärde och en nyckelbiotop registrerad hos Skogsstyrelsen på förmedlingsobjektet samt ett hos Länsstyrelsen Jämtland registrerat Naturreservat.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom glesbygdsområde i Krokom kommun. Ansökningsavgift för privatperson är 4 600 kr och söks hos Länsstyrelsen Jämtland. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka förmedlingsobjektet och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka förmedlingsobjektet och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Presenterade skogsuppgifter ska endast ses som hjälp vid egen skogsinventering. Skogsinventering sker genom stickprovsvis taxering, en beprövad teknik som ger ett uppskattat värde. Norra Skog, fastighetsmäklaren och säljaren friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser i avdelningsbeskrivningen. Avvikelser i såväl enskilda bestånd som i totalförråd kan förekomma.

Registrering av peronuppgifter.

Spekulant/köpare samtycker till att personuppgifter registreras i fastighetsmäklarens kundregister. För hantering av personuppgifter se www.norraskog.se/integritetspolicy

Finansiering

För att lägga bud på fastigheten behöver finansieringen av ett köp vara ordnad.

Tillträde

Inom 14 dagar efter erhållet förvärvstillstånd.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde mark: 1921000 SEK
Taxeringsvärde byggnad: 746000 SEK
Totalt taxeringsvärde är: 2667000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2023
I detta ingår följande taxeringsvärden:
Åkermark: 23000 SEK
Betesmark: 33000 SEK
Skogsmark: 1628000 SEK
Småhusmark lantbruk: 71000 SEK
Skogsimpediment: 54000 SEK
Skog med restriktion: 112000 SEK

Typkod

120 Lantbruksenhet bebyggd

Inteckningar

Belopp: 1100000 SEK

Rättigheter och belastningar

Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

Väster-ottsjön, Natura 2000-område (Beslutsdatum: 2002-05-00, Registreringsdatum: 2005-03-17)

Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

Väster-ottsjön, Naturreservat (Beslutsdatum: 2008-09-04, Registreringsdatum: 2008-12-09)

Rättigheter last

Avtalsservitut: Väg - Se beskrivning

Rättigheter last

Officialservitut: Väg

Rättigheter last

Officialservitut: Väg i samfälld vägmark

Rättigheter last

Officialservitut: Vattenledning

Rättigheter last

Ledningsrätt: Rörledning för optofiber - Elektrisk kommunikation

Rättigheter last

Ledningsrätt: Starkströmsledning 24 kv jord-och luftkabel - Starkström

Avtalsrättigheter

Avtalsnyttjanderätt TELE

Avtalsrättigheter

Avtalsservitut VÄG

Avtalsrättigheter

Avtalsnyttjanderätt TEKNIKHUS MM

Kostnader

Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en kostnadskalkyl.

Driftkostnad

I detta ingår följande kostnader:
Fastighetsskatt/avgift: 5723 SEK/år

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Försäljningssätt

Anbud oss tillhanda senast 6/26/2024

Fastigheten säljs genom skriftligt anbudsförfarande. Avsikten är att intresserade ska få en bestämd tid att undersöka fastigheten och inkomna anbud kommer behandlas som slutna fram till den angivna anbudsdagen.
Säljarna förbehåller sig fri prövningsrätt och rätt till eventuell efterföljande budgivning.

Anbud skall vara angivet i svenska kronor med fast pris. Procentanbud eller dylikt godtages ej. Bifogad blankett kan lämpligen användas. Säljaren kan direkt efter anbudstiden gått ut välja att avsluta affären alternativt meddela om en efterföljande öppen budgivning med bud och överbud.

Fastighetsmäklaren kan komma att begära kreditupplysning på anbudsgivare.

Skriftligt anbud skall ha inkommit senast 2024-06-26. Anbud skickas till Norra Skog Fastighetsförmedling AB Per Stadling, Box 13, 83121 Östersund. Alternativt: per.stadling@norraskog.se

Anbudet skall vara märkt ”Västerottsjön ".

Anmäl intresse

Ange på formen +46701234567 utan streck eller mellanslag

Liknande fastigheter