Skogsfastighet om 107 ha i Ragunda

Skogsfastighet i tre skiften om 107 ha beläget ca 24 km nordväst om Hammarstrand. Fastighetens produktiva skogsmarksareal uppgår till 97,1 ha med ett totalt virkesförråd om ca 8 000 m3sk. 55% (53,7 ha) av skogsmarksarealen är klassad som G1-skog. Ingår i VVO 7 260 ha. Anbud 2024-08-06

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning
RAGUNDA HALASJÖLANDET 1:39
Totalareal
107 ha
Skogsmark
97.1 ha
Virkesförråd
m3sk
Högstbjudande
2 600 000 kr
Försäljningssätt
Anbud senast 6 augusti 2024
Kontakta mäklare

Bilder

Om fastigheten

Skogsfastighet i tre skiften om 107 ha beläget ca 24 km nordväst om Hammarstrand. Fastighetens produktiva skogsmarksareal uppgår till 97,1 ha med ett totalt virkesförråd om ca 8 000 m3sk. Skogsmarken håller till stor del växtliga skogsbestånd av tall och gran i åldrarna 20-30 år. Ett utvecklat vägnät i området runt fastigheten medger åtkomst av denna. Skogsmarken har bärighet för skogsbruk under barmarksperioden. Medelboniteten är 4,1 m3sk/ha och den årliga tillväxten är nu ca 433 m3sk. Ca 55% (53,7 ha) av skogsmarksarealen är klassad som G1-skog med virkesförråd 3 500 m3sk, vilket är grund för god ökning av virkesförrådet kommande år. 2 400 m3sk finns i S1- och S2- skog för ev uttag av direktavkastning. Fastigheten ingår i viltvårdsområde 7 260 ha.
Fastighetsuppgifter

Stuga

En stuga i enkelt skick och standard finns uppförd på fastigheten intill Höksbergstjärnen. Äganderättsförhållandet är ovisst rörande stugan. Det är osäkert vem som äger byggnaden.

Skogsuppgifter

97,1 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 7 960 m3sk. Medeltal 82 m3sk/ha Trädslagsblandning tall 53%, gran 36%, löv 11%, contorta <1% Medelbonitet 4,1 m3sk per ha/år. 2 480 m3sk är S1- och S2-skog. 3 500 m3sk är G1-skog Skogsbruksplanen är upprättad juni 2023 av Thorens Skogstjänst

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka förmedlingsobjektet och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka förmedlingsobjektet och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Presenterade skogsuppgifter ska endast ses som hjälp vid egen skogsinventering. Skogsinventering sker genom stickprovsvis taxering, en beprövad teknik som ger ett uppskattat värde. Norra Skog, fastighetsmäklaren och säljaren friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser i avdelningsbeskrivningen. Avvikelser i såväl enskilda bestånd som i totalförråd kan förekomma.

Vägar

Fastigheten har andel i Gilleråvägen, Gäddvattenvägen, Halåvägen (Krokvåg GA:1), Metedevägen (Halasjölandet GA:1) och Ladumyråsvägen (Ammer GA:1). Se bifogade registerutdrag samt kartor över vägarna.

Forn- och kulturlämningar

Det finns två kulturlämningar registrerade i kulturmiljöregistret. Den ena utgörs av en gammal fiskarkoja/husgrund. Den andra är en fäbodstig mellan fiskarkojan och Gäddvattenbuan. Dessa berör avdelningarna 10 och 12.

Naturvärden

En del av avdelning 16, ca 0,05 ha, är registrerad i Skogens pärlor att hålla naturvärden.

Jakt

Fastigheten ingår i Ammers viltvårdsområde om ca 7 260 ha. Viltvårdsområdet är indelat i tre jaktlag. Köpare övertar jakträtten på tillträdesdagen.

Visning

Intressenter får på egen hand besikta objektet. Vederbörlig hänsyn ska därvid tas till grannfastigheter, vägar, skog, djurliv och ev. jakt som pågår.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom glesbygdsområde i Ragunda kommun. Ansökningsavgift för privatperson är 4 600 kr och söks hos Länsstyrelsen Jämtland. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillträde

Tillträde ca 30 dagar efter köpekontraktstecknande.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde mark: 2159000 SEK
Totalt taxeringsvärde är: 2159000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2023
I detta ingår följande taxeringsvärden:
Skogsmark: 2139000 SEK
Skogsimpediment: 20000 SEK

Typkod

110 Lantbruksenhet obebyggd

Inteckningar

Inga inteckningar finns.

Rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning

RAGUNDA KROKVÅG GA:1

Gemensamhetsanläggning

RAGUNDA HALASJÖLANDET GA:1

Gemensamhetsanläggning

RAGUNDA AMMER GA:1

Betalningsvillkor

Köpare ska vara beredda att erlägga 10 % av köpeskillingen kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall i samband avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm ska vara klart innan bud lämnas.

Försäljningssätt

Anbud oss tillhanda senast 2024-08-06

Fastigheten säljs genom skriftligt anbudsförfarande. Avsikten är att intresserade ska få en bestämd tid att undersöka fastigheten och inkomna anbud kommer behandlas som slutna fram till den angivna anbudsdagen. Säljarna förbehåller sig fri prövningsrätt och rätt till eventuell efterföljande budgivning. Anbud skall vara angivet i svenska kronor med fast pris. Procentanbud eller dylikt godtages ej. Bifogad blankett kan lämpligen användas. Säljaren kan direkt efter anbudstiden gått ut välja att avsluta affären, alternativt meddela om en efterföljande öppen budgivning med bud och överbud. Fastighetsmäklaren kan komma att begära kreditupplysning på anbudsgivare.

Skriftligt anbud ska lämnas till e-post emil.lundstrom@norraskog.se. Alternativt postas till Norra Skog, Emil Lundström, Box 13, 831 21 Östersund. Anbudet ska vara märkt "Halasjölandet".

Anmäl intresse

Ange på formen +46701234567 utan streck eller mellanslag

Liknande fastigheter