Välskött skogsfastighet

Obebyggd, välskött fastighet med god tillgänglighet om totalt 186 ha. Virkesförråd 25.400 m3sk. Belägen 10 km nordväst om Sollefteå. Prisidé 8.900.000 kr. Anbud: 2024-06-25

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning
SOLLEFTEÅ ÖN 7:1
Totalareal
188,1 ha
Skogsmark
181,7 ha
Virkesförråd
25400 m3sk
Prisidé
8 900 000 kr
Försäljningssätt
Anbud senast 25 juni 2024
Anmäl intresse

Bilder

Om fastigheten

Obebyggd, välskött fastighet med god tillgänglighet om totalt 186 ha. Virkesförråd 25.400 m3sk. Belägen 10 km nordväst om Sollefteå. Prisidé 8.900.000 kr. Anbud: 2024-06-25
Fastighetsuppgifter

Arealuppgifter

Total landareal 186,2 ha fördelat på skog 181,7 ha, impediment 2,0 ha inägomark 2,8 ha samt övrig areal 1,6 ha. Fastigheten består av sex skiften. Uppgifterna kommer från skogsbruksplanen. Totalareal enlig fastighetsregistret 197 ha.

Skogsuppgifter

Produktiv skogsmark uppgår till 181,7 ha med ett virkesförråd på 25.400 m3sk. Medeltal 140 m3sk/ha. Trädslagsblandning tall 51%, gran 23%, löv 22%, contorta 4 %. Medelbonitet 4,7 m3sk per ha/år. Se bifogad skogsbruksplan för ytterligare information. Skogsbruksplanen är upprättad september 2021 av Bränna Natur ajourhållen med tillväxt fram till 2023-09-01.

Visning

Intressenter får på egen hand besikta förmedlingsobjektet. Vederbörlig hänsyn ska därvid tas till grannfastigheter, vägar, skog, djur och eventuell jakt som pågår.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen 2025-07-01

Vägar

Bra vägnät. Årlig kostnad 5000-8000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd behövs inte för privatpersoner.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

Det finns enstaka registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten. I kartan markerades kulturlämningar med ett K och fornlämningar med ett run-R.

Elljusspår

Går genom avdelning 52.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde mark: 6477000 SEK
Taxeringsvärde byggnad: 130000 SEK
Totalt taxeringsvärde är: 6607000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2023
Tomt och småhusbtggnad har avstyckats och ska inte ingå i taxeringsvärdet.
I detta ingår följande taxeringsvärden:
Skogsmark: 6418000 SEK
Skogsimpediment: 9000 SEK

Typkod

120 Lantbruksenhet bebyggd

Inteckningar

Belopp: 1130000 SEK

Rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning

Sollefteå Ön Ga:5

Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

Fornlämning (Registreringsdatum: 20060926)

Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

Omr utefter ångermanälven i resele, Landskapsbildsskydd (Beslutsdatum: 1968-06-10, Registreringsdatum: 2016-10-20, Senast ändrad: 2023-09-18)

Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

Vägplan väg 953, östgranvåg - forsmo, Vägplan (Beslutsdatum: 2019-05-24, Registreringsdatum: 2020-03-10, Senast ändrad: 2023-09-18)

Rättigheter last

Avtalsservitut: Vattenledning - Se beskrivning

Rättigheter last

Avtalsservitut: Kraftledning mm - Se beskrivning

Rättigheter last

Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

Samfällighet

SOLLEFTEÅ ÖN S:1

Rättigheter last

Officialservitut: Avverkning och röjning av vegetation omkring järnväg i syfte att skydda kontaktledningar och skapa sikt - Röjning

Samfällighet

SOLLEFTEÅ ÖN S:2

Rättigheter last

Ledningsrätt: Starkström

Rättigheter last

Ledningsrätt: Tele

Samfällighet

SOLLEFTEÅ ÖN S:3

Avtalsrättigheter

Avtalsservitut VATTENLEDNING

Avtalsrättigheter

Avtalsservitut KRAFTLEDNING

Avtalsrättigheter

Avtalsservitut KRAFTLEDNING

Avtalsrättigheter

Avtalsservitut KRAFTLEDNING MM

Avtalsrättigheter

Avtalsnyttjanderätt OMRÅDE

Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

Fornlämning

Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

Sollefteå granvåg, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 2024-01-09, Registreringsdatum: 2024-01-19, Senast ändrad: 2024-03-21)

Rättigheter last

Avtalsservitut: Avloppsanläggning - se beskrivning

Rättigheter last

Avtalsservitut: Väg - se beskrivning

Rättigheter förmån

Avtalsservitut: Väg - se beskrivning

Rättigheter förmån

Avtalsservitut: Väg - se beskrivning

Avtalsrättigheter

Avtalsservitut Avloppsanläggning

Avtalsrättigheter

Avtalsservitut Väg

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall i samband med avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Försäljningssätt

Anbud oss tillhanda senast 2024-06-25

Fastigheten säljs genom skriftligt anbudsförfarande. Säljarna förbehåller sig fri prövningsrätt och rätt till eventuell efterföljande budgivning. Anbud skall vara angivet i svenska kronor med fast pris. Procentanbud eller dylikt godtages ej. Bifogad blankett kan lämpligen användas. Säljaren kan direkt efter anbudstiden gått ut välja att avsluta affären alternativt en ytterligare öppen budgivning. Fastighetsmäklaren kan komma att begära kreditupplysning på anbudsgivare.

Skriftligt anbud skall ha inkommit senast 2024-06-25 till thomas.simensen@norraskog.se
Alternativt:
Norra Skog Thomas Simensen, Kastellgatan 7, 871 33 Härnösand.
Anbudet skall vara märkt ”Ön".

Anmäl intresse

Ange på formen +46701234567 utan streck eller mellanslag

Liknande fastigheter