Skogsfastighet i Ovanmo

Skogsfastighet i ett skifte om 132,8 ha beläget ca 75 km nordväst om Sollefteå är nu till salu. Fastighetens produktiva skogsmarksareal uppgår till 119,7 ha med ett totalt virkesförråd om ca 13 300 m3sk. Ingår i viltvårdsområde 5 300 ha. Prisidé 4 900 000 kr

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning
SOLLEFTEÅ OVANMO 1:19
Totalareal
132.8 ha
Skogsmark
119.7 ha
Virkesförråd
m3sk
Högstbjudande
4 900 000 kr

Bilder

Om fastigheten

Skogsfastighet i ett skifte om 132,8 ha beläget ca 75 km nordväst om Sollefteå är nu till salu. Fastighetens produktiva skogsmarksareal uppgår till 119,7 ha med ett totalt virkesförråd om ca 13 300 m3sk. Fastigheten är till stor del skött med gallringar och växtliga ungskogar i bra förband. Åtkomsten till skogsmarken är bra genom ett väl utvecklat vägnät i området. Skogsmarken har bärighet för skogsbruk under barmarksperioden. Medelboniteten är 4,4 m3sk/ha och den årliga tillväxten är nu ca 600 m3sk. Åldersklassfördelningen har tyngdpunkt i växtliga skogar i 35-45 års åldern. Ca 52% (62 ha) av skogsmarksarealen är klassad som G1-skogar med virkesförråd 10 400 m3sk, vilket är grund för en bra årlig löpande tillväxt och ökning av virkesförrådet. 860 m3sk finns för uttag av direktavkastning. Fastigheten ingår i viltvårdsområde 5 300 ha. Prisidé 4 900 000 kr
Fastighetsuppgifter

Skogsuppgifter

119,7 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 13 264 m3sk. Medeltal 111 m3sk/ha Trädslagsblandning tall 60%, gran 29%, löv 11% Medelbonitet 4,4 m3sk per ha/år. 860 m3sk är S1-skog. 10 400 m3sk är G1-skog Skogsbruksplanen är upprättad maj 2022 av Norra Skog och sedan ajourhållen med av fastighetsägaren utförda åtgärder och tillväxtberäknad till maj 2024

Pågående skogsuppdrag

Säljaren har avtal om återbeskogning gällande avdelningarna 24 och 27. Plantering av tall planeras ske under 2024. Säljaren står kostnaden för planteringen. Avtal om avverkningsrätt finns för avdelningarna 18, 19 och 20. Avverkning är planerad att utföras under 2024. Säljaren har tecknat avtal om återbeskogning av området och står kostnaderna för markberedning och plantering. Avdelningarnas virkesförråd är avräknat i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka förmedlingsobjektet och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka förmedlingsobjektet och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Presenterade skogsuppgifter ska endast ses som hjälp vid egen skogsinventering. Skogsinventering sker genom stickprovsvis taxering, en beprövad teknik som ger ett uppskattat värde. Norra Skog, fastighetsmäklaren och säljaren friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser i avdelningsbeskrivningen. Avvikelser i såväl enskilda bestånd som i totalförråd kan förekomma.

Vägar

Fastigheten har andel i Daltjärnsvägens vägsamfällighet 4,48%, Tegelbruksvägens samfällighetsförening 0,3% samt i Filbacksvägen med andel 24,4%.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga kultur- eller fornlämningar registrerade i kulturmiljöregistret.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper, biotopskydd, naturvårdsavtal eller naturreservat registrerade på fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Sel-Ovanmo viltvårdsområde om ca 5 300 ha. Området är fördelat på två jaktlag. Köparen övertar till fastigheten hörande jakträtt på tillträdesdagen om inte annat överenskommes, dock tidigast 2024-07-01.

Visning

Intressenter får på egen hand besikta objektet. Vederbörlig hänsyn ska därvid tas till grannfastigheter, vägar, skog och ev. jakt som pågår.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom glesbygdsområde i Sollefteå kommun. Ansökningsavgift för privatperson är 4 600 kr och söks hos Länsstyrelsen Västernorrland. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillträde

ca 30 dagar efter undertecknande av köpekontrakt samt erhållet förvärvstillstånd, i det fall det krävs.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde mark: 3973000 SEK
Totalt taxeringsvärde är: 3973000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2023
I detta ingår följande taxeringsvärden:
Skogsmark: 3934000 SEK
Skogsimpediment: 39000 SEK

Typkod

110 Lantbruksenhet obebyggd

Inteckningar

Belopp: 3000000 SEK

Rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning

Sollefteå Ovanmo Ga:2

Gemensamhetsanläggning

Sollefteå Ovanmo Ga:1

Rättigheter last

Avtalsservitut: Väg - Se beskrivning

Avtalsrättigheter

Avtalsservitut VÄG

Betalningsvillkor

Köpare ska vara beredda att erlägga 10 % av köpeskillingen kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall i samband avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm ska vara klart innan bud lämnas.

Anmäl intresse

Ange på formen +46701234567 utan streck eller mellanslag

Liknande fastigheter