Obebyggd skogsfastighet nära Soresele.

Obebyggd skogsfastighet om totalt 67,5 hektar i Övre Saxnäs 21 kilometer sydväst om Sorsele Möjlig direktavkastning och fina gallringsskogar. Virkesförråd 4 121 m3sk. Jakträtt i VVO om 3 463 ha. Sista anbudsdag 2024-06-12. Prisidé 900 000kr.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning
SORSELE SAXNÄS 2:14 & 2:24
Totalareal
49 ha
Skogsmark
32 ha
Virkesförråd
4121 m3sk
Prisidé
900 000 kr
Försäljningssätt
Anbud senast 12 juni 2024
Anmäl intresse

Bilder

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet i Övre Saxnäs 21 kilometer sydväst om Sorsele i Sorsele kommun. Totalarealen för fastigheten är 67,5 hektar varav 50,3 hektar är produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet uppgår till 4 121m³sk varav 1 728 m³sk är S1- och S2 skog. Fina gallringsskogar med möjlighet till direktavkastning. God tillgänglighet med ett väl utbyggt vägnät. Jakträtt i Saxnäs VVO om 3 463 hektar. Sista anbudsdag 2024-06-12. Prisidé 900 000 kronor.
Fastighetsuppgifter

Arealuppgifter

Total landareal 67,5 ha. Landarealen är fördelat på skog 50,3 ha, impediment 14,7 ha, linjer, väg och ledning 0,4 ha. övrig areal 2,1 ha, 10,8 ha vatten. Uppgifterna kommer från skogsbruksplanen. 73,9 ha enligt fastighetsregistret.

Skogsuppgifter

50,3 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 4121 m3sk. Medeltal 82 m3sk/ha. Trädslagsblandning, tall 67% gran 20%, löv 13%. Medelbonitet 3 m3sk per ha. 1730 m3sk är S1- och S2 skog. Skogsbruksplanen är upprättad i augusti 2021 och framräknad till oktober 2023

Jakt

Fastigheten ingår i Saxnäs VVO som omfattar 3463 hektar. Älg- och småviltsjakt bedrivs på hela området. Jaktkort 150 kr skall lösas. Älgjakten sker i ett jaktlag om 10 medlemmar. Anslutning till jaktlaget sker genom ansökan till årsstämman i Augusti. Avskjutningen har de senaste åren har varit 3 vuxna och 1 kalv. Jakträtten övergår till köparen 2024-06-31.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser är bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga fornlämningar registrerad i fornminnesregistret på förmedlingsobjektet.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerad hos Skogsstyrelsen på förmedlingsobjektet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom glesbygdsområde i Sorsele kommun. Ansökningsavgift för privatperson är 4 600 kr och söks hos Länsstyrelsen Västerbotten. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka förmedlingsobjektet och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka förmedlingsobjektet och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Presenterade skogsuppgifter ska endast ses som hjälp vid egen skogsinventering. Skogsinventering sker genom stickprovsvis taxering, en beprövad teknik som ger ett uppskattat värde. Norra Skog, fastighetsmäklaren och säljaren friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser i avdelningsbeskrivningen. Avvikelser i såväl enskilda bestånd som i totalförråd kan förekomma.

Visning

Intressenter får på egen hand besikta förmedlingsobjektet. Vederbörlig hänsyn ska därvid tas till grannfastigheter, vägar, skog och eventuell jakt som pågår.

Registrering av personuppgifter

Spekulant/köpare samtycker till att personuppgifter registreras i fastighetsmäklarens kundregister. För hantering av personuppgifter se www.norraskog.se/integritetspolicy

Spridningstillstånd

LM2024-008544

Finansiering

För att lägga bud på fastigheten behöver finansieringen av ett köp vara ordnad.

Tillträde

Inom 14 dagar efter erhållet förvärvstillstånd.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde mark: 426000 SEK
Totalt taxeringsvärde är: 426000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2023
I detta ingår följande taxeringsvärden:
Åkermark: 18000 SEK
Skogsmark: 395000 SEK
Skogsimpediment: 13000 SEK

Typkod

110 Lantbruksenhet obebyggd

Inteckningar

Belopp: 186000 SEK

Rättigheter och belastningar

Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

Vindelälven, Natura 2000-område (Senast ändrad: 2024-01-09)

Rättigheter last

Officialservitut: RÄTT ATT NYTTJA BÅTPLATS VID PÄRESAVAN OCH TA GÅNGVÄG TILL DEN - BÅTPLATS

Rättigheter last

Avtalsservitut: KRAFTLEDNING - SE BESKRIVNING

Rättigheter förmån

Officialservitut: VÄG

Rättigheter last

Avtalsservitut: KRAFTLEDNING - SE BESKRIVNING

Avtalsrättigheter

Avtalsservitut KRAFTLEDNING

Avtalsrättigheter

Avtalsservitut Kraftledning

Kostnader

Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en kostnadskalkyl.

Betalningsvillkor

Köpare ska vara beredda att erlägga 10 % av köpeskillingen kontant som handpenning vid kontraktstecknandet, resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall i samband med avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Försäljningssätt

Anbud oss tillhanda senast 6/12/2024

Fastigheten säljs genom skriftligt anbudsförfarande. Avsikten är att intresserade ska få en bestämd tid att undersöka fastigheten och inkomna anbud kommer behandlas som slutna fram till den angivna anbudsdagen.
Säljarna förbehåller sig fri prövningsrätt och rätt till eventuell efterföljande budgivning.

Anbud skall vara angivet i svenska kronor med fast pris. Procentanbud eller dylikt godtages ej. Bifogad blankett kan lämpligen användas. Säljaren kan direkt efter anbudstiden gått ut välja att avsluta affären alternativt meddela om en efterföljande öppen budgivning med bud och överbud.

Fastighetsmäklaren kan komma att begära kreditupplysning på anbudsgivare.

Skriftligt anbud skall ha inkommit senast 2024-06-12. Anbud skickas till Norra Skog Fastighetsförmedling AB Per Stadling, Box 13, 83121 Östersund. Alternativt: per.stadling@norraskog.se

Anbudet skall vara märkt ”Sorsele-Saxnäs ".

Anmäl intresse

Ange på formen +46701234567 utan streck eller mellanslag

Liknande fastigheter