Skogsfastighet nära Sundsvall

Obebyggd skogsfastighet i ett skifte om 139 ha varav 119 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd 17.200 m3sk. Fastigheten är belägen 10 km NV om Sundsvall. Ingår i VVO om 3.400 ha. Anbud: 2024-06-25 Prisidé: 6 000 000 kr

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning
SUNDSVALL FLATA 11:1
Totalareal
139 ha
Skogsmark
119,7 ha
Virkesförråd
17200 m3sk
Prisidé
6 000 000 kr
Försäljningssätt
Anbud senast 25 juni 2024
Visning
Intressenter får på egen hand besikta förmedlingsobjektet. Vederbörlig hänsyn ska därvid tas till grannfastigheter, vägar, skog, djur och eventuell jakt som pågår.
Anmäl intresse

Bilder

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet i ett skifte om 139 ha varav 119 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd 17.200 m3sk. Fastigheten är belägen 10 km NV om Sundsvall. Ingår i VVO om 3.400 ha. Anbud: 2024-06-25 Prisidé: 6 000 000 kr
Fastighetsuppgifter

Arealuppgifter

Total landareal 139 ha fördelat på skog 119,7 ha, impediment 17,3 ha samt övrig areal 2,0 ha. Fastigheten består ett skifte.. Uppgifterna kommer från skogsbruksplanen. Totalareal enlig fastighetsregistret 139,4 ha.

Skogsuppgifter

119,7 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 17 200 m3sk. Medeltal 144 m3sk/ha Trädslagsblandning tall 24%, gran 58%, löv 18% Medelbonitet 4,7 m3sk per ha/år. 9 400 m3sk är S1- och S2-skog. Skogsbruksplanen är upprättad augusti 2023 av Norra Skog.

Vägar

Generellt fina vägar med god standard på fastigheten.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen 2025-07-01. Fastigheten ingår i Sättna Nedre VVO om ca 3.400 ha med två jakträtter.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Det finns registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten.

Naturvärden

Minst 5 % av den produktiva skogsmarksarealen är avsatt till målklassen NO (Naturvård Orört) eller målklassen NS (Naturvård Skötsel) enligt PEFC- standard. Det finns inga nyckelbiotoper, biotopskydd, naturvårdsavtal eller naturreservat registrerade på fastigheten.

Visning

Intressenter får på egen hand besikta förmedlingsobjektet. Vederbörlig hänsyn ska därvid tas till grannfastigheter, vägar, skog, djur och eventuell jakt som pågår.

Förvärvstillstånd

Privatperson kan fritt förvärva fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Presenterade skogsuppgifter skall endast ses som hjälp vid egen skogsinventering. Skogsinventering sker genom stickprovsvis taxering, en beprövad teknik som ger ett uppskattat värde. Norra Skog, fastighetsmäklaren och säljaren friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser i avdelningsbeskrivningen. Avvikelser i såväl enskilda bestånd som i totalförråd kan förekomma.

Tillträde

30 dagar efter undertecknande av köpekontrakt eller enl ök.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde mark: 4575000 SEK
Totalt taxeringsvärde är: 4575000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2023
I detta ingår följande taxeringsvärden:
Skogsmark: 4517000 SEK
Skogsimpediment: 58000 SEK

Typkod

110 Lantbruksenhet obebyggd

Inteckningar

Belopp: 2040000 SEK

Rättigheter och belastningar

Rättigheter förmån

Avtalsservitut: VÄG - SE BESKRIVNING

Samfällighet

SUNDSVALL FLATA FS:1

Samfällighet

SUNDSVALL FLATA S:5

Samfällighet

SUNDSVALL FLATA S:6

Samfällighet

SUNDSVALL FLATA S:4

Kostnader

Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall i samband med avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Försäljningssätt

Anbud oss tillhanda senast 2024-06-25

Fastigheten säljs genom skriftligt anbudsförfarande. Avsikten är att intresserade ska få en bestämd tid att undersöka fastigheten. Säljarna förbehåller sig fri prövningsrätt och rätt till eventuell efterföljande budgivning. Anbud skall vara angivet i svenska kronor med fast pris. Procentanbud eller dylikt godtages ej. Bifogad blankett kan lämpligen användas. Säljaren kan direkt efter anbudstiden gått ut välja att avsluta affären alternativt en ytterligare öppen budgivning. Fastighetsmäklaren kan komma att begära kreditupplysning på anbudsgivare.

Skriftligt anbud skall ha inkommit senast 2024-06-25 till thomas.simensen@norraskog.se
Alternativt:
Norra Skog Thomas Simensen, Kastellgatan 7, 871 33 Härnösand.
Anbudet skall vara märkt ”Flata".

Anmäl intresse

Ange på formen +46701234567 utan streck eller mellanslag

Liknande fastigheter