Obebyggd skogsfastighet söder om Sundsvall

Skogsfastighet om 63 ha varav 50 ha produktivskogsmark. Virkesförråd 8.000 m3sk. Fastigheten är belägen 25 km sydväst om Sundsvall. Anbud: 2024-06-26 Prisidé: 2 900 000 kr

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning
SUNDSVALL ÖSTANSJÖ 2:83
Totalareal
63,2 ha
Skogsmark
50 ha
Virkesförråd
8047 m3sk
Prisidé
2 900 000 kr
Försäljningssätt
Anbud senast 26 juni 2024
Anmäl intresse

Bilder

Om fastigheten

Skogsfastighet om 63 ha varav 50 ha produktivskogsmark. Ett skifte, bra vägnät. Virkesförråd 8.000 m3sk. Fastigheten är belägen 25 km sydväst om Sundsvall. Anbud: 2024-06-26. Prisidé:2 900 000 kr
Fastighetsuppgifter

Arealuppgifter

Total landareal 63,2 ha fördelat på skog 50,0 ha, impediment 8,4 ha samt övrig areal 4,8 ha. Fastigheten består av ett skifte. Uppgifterna kommer från skogsbruksplanen. Totalareal enlig fastighetsregistret 64,7 ha.

Skogsuppgifter

63,2 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 8.000 m3sk. Medeltal 160 m3sk/ha Trädslagsblandning tall 14%, gran 62%, löv 24% Medelbonitet 4,7 m3sk per ha/år. 6.700 m3sk är S1- och S2-skog. Skogsbruksplanen är upprättad augusti 2022 av Holmen Skog och tillväxtberäknad till april 2024.

Vägar

Generellt fina vägar med god standard på fastigheten.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen 2025-07-01. Fastigheten ingår i dag i ett jaktlag om ca 900 ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga kultur- eller fornlämningar registrerade i kulturmiljöregistret.

Naturvärden

Det finns en nyckelbiotop registrerad på fastigheten. Avd 14 i skogsbruksplanen.

Visning

Intressenter får på egen hand besikta förmedlingsobjektet. Vederbörlig hänsyn ska därvid tas till grannfastigheter, vägar, skog, djur och eventuell jakt som pågår.

Förvärvstillstånd

Privatperson kan fritt förvärva fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Presenterade skogsuppgifter skall endast ses som hjälp vid egen skogsinventering. Skogsinventering sker genom stickprovsvis taxering, en beprövad teknik som ger ett uppskattat värde. Norra Skog, fastighetsmäklaren och säljaren friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser i avdelningsbeskrivningen. Avvikelser i såväl enskilda bestånd som i totalförråd kan förekomma.

Byggnad

Enkel friggebod i eftersatt, skick belägen NO om Stormyran. Säljaren önskar tillgång till denna efter försäljningen.

Taxeringsuppgifter

Fastigheten är nybildad och saknar därmed taxeringsvärde.

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och har därmed inget taxeringsvärde.

Inteckningar

Inga inteckningar finns.

Rättigheter och belastningar

Rättigheter last

Officialservitut: RÄTT ATT FÖR UTFART ANVÄNDA VÄGEN STRÄCKAN A-B - VÄG

Rättigheter last

Ledningsrätt: STARKSTRÖM

Kostnader

Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall i samband med avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Försäljningssätt

Anbud oss tillhanda senast 2024-06-26

Fastigheten säljs genom skriftligt anbudsförfarande. Avsikten är att intresserade ska få en bestämd tid att undersöka fastigheten. Säljarna förbehåller sig fri prövningsrätt och rätt till eventuell efterföljande budgivning. Anbud skall vara angivet i svenska kronor med fast pris. Procentanbud eller dylikt godtages ej. Bifogad blankett kan lämpligen användas. Säljaren kan direkt efter anbudstiden gått ut välja att avsluta affären alternativt en ytterligare öppen budgivning. Fastighetsmäklaren kan komma att begära kreditupplysning på anbudsgivare.

Skriftligt anbud ska inkomma till: thomas.simensen@norraskog.se
Alternativt:
Norra Skog Thomas Simensen, Kastellgatan 7, 871 33 Härnösand.
Anbudet skall vara märkt ”Östansjö".

Anmäl intresse

Ange på formen +46701234567 utan streck eller mellanslag

Liknande fastigheter