Skogsfastigheter i Nyåker & Kroksjö

Skogsmarker i Nyåker Kroksjö till salu. Fyra separata fastigheter om totalt 63,8 ha varav produktiv skogsmark 56,5ha. Gott vägnät. Virkesförråd 5 365 m3sk varav S1 & S2 skog 1 841 m3sk. Jakträtt. - Välkommen att besöka fastigheterna.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning
UMEÅ NYÅKER 1:6 mfl
Totalareal
63.8 ha
Skogsmark
56.5 ha
Virkesförråd
5365 m3sk
Prisidé
2 000 000 kr

Bilder

Om fastigheten

Skogsmarker i Nyåker Kroksjö till salu. Fyra separata fastigheter om totalt 63,8 ha varav produktiv skogsmark 56,5 ha. Gott vägnät. Virkesförråd 5 365 m3sk varav S1 & S2 skog 1 841 m3sk. Jakträtt. - Välkommen att besöka fastigheterna.
Fastighetsuppgifter

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen har upprättats av Norra Skog Ek.förening 2016-06-30. Planen är ajourhållen och tillväxt beräknad t o m 2024-05-27

Jakt

Fastigheterna Nyåker 1:4, 1:6 och Östervik 1:3 ingår idag i Kroksjö- Södervik VVO om 3486ha. I älgjaktlaget deltar förnärvarande ca 16st jägare. För att delta i älgjakten skall man ansöka om medlemskap. Älgjakten och småviltsjakten är upplåten för för jaktåret 2024 och en ny ägare av fastigheterna får begära inträde i jaktlaget inför nästa jaktstämma. Som ny medlem i jaktlaget behöver man lösa in sig på gemensam utrustning som jaktstuga, slakteri mm till en engångskostnad förnärvarande ca 8000kr. ​För att delta i älgjakten skall man erlägga godkänt skjutprov vilken genomförs tillsammans med jaktlaget eller enskilt. Skjuter man enskilt skall bronsmärke kunna uppvisas. ​I jakten ingår även att delta i den årliga förvaltningen av gemensam utrustning där jakten bedrivs. Jägare lottas och blir på det sättet tilldelad ett jakttorn/pass att ansvara över. Årskort skall lösas förnärvarande kostar högviltskortet 800kr/år och småviltskort 500kr/år. ​ För att erhålla en köttlott skall man delta den dag viltet fälls. ​Jakten är skriftligen upplåten i ett avtal undertecknat år 1992. Avtal går att beställa ​via ansvarig fastighetsmäklare. Jakten gällande ​Umeå Kroksjöskiftet 1:1 ​All jakträtt är skriftligen upplåten till arrendator.​​ Jaktarrendet löper från och med 2020-08-11 med tre kalenderår i följd. Uppsägning skall ske senast tre månader före utgången av den löpande 3-årsperioden. Sägs inte arrendet upp löper det vidare med en ny 3-årsperiod. Om nuvarande ägare säljer fastigheten avbryts arrendekontraktet eller övertas av den nya ägaren om sådan överenskommelse avtalas. Arrendeavgiften är 500kr/3år. Avtal går att beställa ​via ansvarig fastighetsmäklare. ​

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person. För juridisk person krävs alltid förvärvstillstånd. För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Rester från en byggnad

​Observera att på registerfastigheten Umeå Östervik 1:3 har det tidigare stått byggnader på fastigheten men idag finns bara rester kvar. Ingen kompletterande städning kommer att ske av säljarna på fastigheten/erna.

Arealuppgifter

Källa skogsbruksplan Produktiv skogsmark: 56,5 ha Impediment myr: 5,5ha Linjer väg/ledning/vatten: 1,4ha Övrig areal: 0,4ha. Summan landareal : 63,8 ha. Avviker från taxerad landareal. ​

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske genom ansvarig fastighetsmäklare. Intressent får på egen hand eller genom underkonsult besöka och besiktiga fastigheten. Vederbörlig hänsyn bör därför tas till intilliggande fastighetsägare, jakt och rekreation.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Information om prospektet.

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har ett ansvar att undersöka fastigheten. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Uppgifter bygger på stickprovsinventeringar och avvikelser i såväl enskilda bestånd som för helheten kan förekomma. Lämnade uppgifter ska ses som ett stöd för köparens undersökning. Det åligger köparen själv att kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde mark: 1628000 SEK
Totalt taxeringsvärde är: 1628000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2023
I detta ingår följande taxeringsvärden:
Skogsmark: 1612000 SEK
Skogsimpediment: 16000 SEK

Typkod

110 Lantbruksenhet obebyggd

Inteckningar

​Gäller även i: UMEÅ NYÅKER 1:4 &: UMEÅ ÖSTERVIK 1:3..
Belopp: 17350 SEK

Kostnader

Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Anmäl intresse

Ange på formen +46701234567 utan streck eller mellanslag

Liknande fastigheter