Skogsfastigheter utan byggnader i Vännäs

Nu ges möjligheten att förvärva skogsmark i Vännäs. Fastigheterna utgör totalt 142,2 ha vara produktiv skogsmark 137,3 ha. Virkesförråd 14 321 m3sk varav S1 & S2 skog 1 053 m3sk. Jakträtt. Närhet till samhälle och industri.​ - Välkommen att besöka fastigheterna.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning
VÄNNÄS VÄNNÄS 16:16
Totalareal
142.1 ha
Skogsmark
137.2 ha
Virkesförråd
14321 m3sk
Prisindikation
5 000 000 kr
Försäljningssätt
Anbud senast 24 juni 2024
Anmäl intresse

Bilder

Om fastigheten

Nu ges möjligheten att förvärva skogsmark i Vännäs. Fastigheterna utgör totalt 142,2 ha vara produktiv skogsmark 137,3 ha. Virkesförråd 14 321 m3sk varav S1 & S2 skog 1 053 m3sk. Jakträtt. Närhet till samhälle och industri.​ Möjlighet att lägga anbud på separat registerfastighet. - Välkommen att besöka fastigheterna.
Fastighetsuppgifter

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen har upprättats av vid Norra Skog Ek.förening 2015 11 10 samt Vännäs Vännäs 8:17 planlagd 2023 & Vännäs Vännäs 16:16 är planlagd 2018. Skogsbruksplanerna har sedan sammanslagits till en skogsbruksplan och tillväxtberäknats till 2024-05-16. Se separata skogsbruksplaner för respektive fastighet vid anbud eller information om separat registerfastighet.

Jakt

Fastigheterna ingår i Vännäs Norr 92 älgskötselområde om ca 35 000ha. I det älgskötselområdet ingår Vännäsby VVO om 2 868ha. I jaktlaget deltar förnärvarande ca 20 st jägare i älgjakten. För att delta i älgjakten skall man ansöka om medlemskap. Som ny medlem i jaktlaget behöver man lösa in sig på gemensam utrustning, detta är en engångskostnad förnärvarande ca 8500kr. För att få in flera yngre jägare i jaktlaget har styrelsen beslutat att jägare under 25 år får en sänkt avgift för inlösen till 4 000kr. För att delta i älgjakten skall man årligen kunna uppvisa ett godkänt skjutprov (Bronsmärke) vilket genomförs enskilt eller gemensamt i jaktlaget. I jakten ingår även att delta i den årliga förvaltningen på fastigheterna där jakten bedrivs. Som jägare blir man tilldelad ett jakttorn/pass att ansvara över och skottfältsröja mm. Årskort skall lösas och förnärvarande kostar högviltskortet 2 500kr/år och för småvilt 400kr/år. För att erhålla en köttlott skall man delta den dag viltet fälls. Fällavgift tillkommer för högvilt och för rådjur utgår en fällavgift om 100kr/st.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person. För juridisk person krävs alltid förvärvstillstånd. För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Arealuppgifter

Källa skogsbruksplan Produktiv skogsmark: 137,2 ha Impediment myr: 4,1 ha Summa landareal: 0,8ha Summan landareal : 142,1 ha. Avviker från taxerad landareal.

Vägbom

Till fastigheterna förekommer vägbom vilka kan vara låsta p g a vägens bärighet mm. Om vägbom är låst var god parkera din bil på sådant sätt att det ej utgör ett hinder för andra markägare, rekreation & räddningstjänst. Välkommen att besöka fastigheterna.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske genom ansvarig fastighetsmäklare. Intressent får på egen hand eller genom underkonsult besöka och besiktiga fastigheten. Vederbörlig hänsyn bör därför tas till intilliggande fastighetsägare, jakt och rekreation.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Information om prospektet

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har ett ansvar att undersöka fastigheten. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Uppgifter bygger på stickprovsinventeringar och avvikelser i såväl enskilda bestånd som för helheten kan förekomma. Lämnade uppgifter ska ses som ett stöd för köparens undersökning. Det åligger köparen själv att kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde mark: 1162000 SEK
Totalt taxeringsvärde är: 1162000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2023
I detta ingår följande taxeringsvärden:
Skogsmark: 1153000 SEK
Skogsimpediment: 9000 SEK

Typkod

110 Lantbruksenhet obebyggd

Inteckningar

Rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning

VÄNNÄS VÄNNÄS GA:3

Samfällighet

VÄNNÄS VÄNNÄS S:9

Samfällighet

VÄNNÄS VÄNNÄS FS:18

Samfällighet

VÄNNÄS VÄNNÄS S:10

Samfällighet

VÄNNÄS VÄNNÄS S:8

Samfällighet

VÄNNÄS VÄNNÄS FS:19

Samfällighet

VÄNNÄS VÄNNÄS S:38

Samfällighet

VÄNNÄS VÄNNÄS S:17

Samfällighet

VÄNNÄS VÄNNÄS S:1

Samfällighet

VÄNNÄS VÄNNÄS S:3

Samfällighet

VÄNNÄS VÄNNÄS S:54

Samfällighet

VÄNNÄS VÄNNÄS S:15

Samfällighet

VÄNNÄS VÄNNÄS S:24

Samfällighet

VÄNNÄS VÄNNÄS S:65

Kostnader

Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Försäljningssätt

Anbud oss tillhanda senast 6/24/2024

Fastigheten förmedlas genom ett skriftligt anbudsförfarande med en prisidé om 5 000 000kr för samtliga registerfastigheter. Möjlighet att lägga anbud på separat registerfastighet.. Avsikten med ett anbudsförfarande är att ge intresserade en bestämd tid att undersöka fastigheten och inkomna med sitt anbud vilket kommer att behandlas som slutna fram till den angivna anbudsdagen. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt och rätt till eventuell efterföljande budgivning. Anbudet skall vara angivet i svenska kronor med fast pris.
Procentanbud eller dylikt godtages ej. Använd gärna bifogad anbudsblankett i detta. Skriftligt anbud skall vara oss tillhanda senast 2024-06-24.
Fastighetsmäklaren kan komma att begära kreditupplysning på anbudsgivare.

Anmäl intresse

Ange på formen +46701234567 utan streck eller mellanslag

Liknande fastigheter