Obebyggd skogsfastighet om 241 ha

241 ha med stor del skötta gallringsskogar och god årlig tillväxt ca 16 km väster om Vilhelmina. Produktiv skogsmarksareal 168 ha och virkesförråd 18 340 m3sk. Hög andel skog i 35-50 års ålder förväntas bidra till en bra utveckling av virkesförrådet kommande 10-årsperiod.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning
VILHELMINA MALGOVIK 2:115
Totalareal
240.8 ha
Skogsmark
168 ha
Virkesförråd
m3sk
Högstbjudande
3 600 000 kr
Försäljningssätt
Anbud senast 6 augusti 2024
Kontakta mäklare

Bilder

Om fastigheten

Skogsfastighet om 241 ha med skötta väl växande gallringsskogar belägen ca 16 km väster om Vilhelmina. Fastighetens produktiva skogsmarksareal uppgår till 168 ha med ett totalt virkesförråd om ca 18 340 m3sk. En stor del av fastighetens virkesförråd utgörs av skötta gallringsskogar med god tillväxt i 35-50-årsåldern. Merparten av skogsmarksarealen har bra bärighet för skogsbruk under barmarksperioden. Medelboniteten är 3,9 m3sk/ha och den löpande årliga tillväxten är fn ca 700 m3sk/år. Då 47 % av skogsmarksarealen håller skog i 35-50 års ålder förväntas virkesförrådet ha goda förutsättningar för bra utveckling av timmerandelen under kommande 10-årsperiod.
Fastighetsuppgifter

Skogsuppgifter

168 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 18 340 m3sk. Medeltal 109 m3sk/ha Trädslagsblandning tall 45%, gran 43%, löv 12% Medelbonitet 3,9 m3sk per ha/år. 3 400 m3sk är S1- och S2-skog. 12 000 m3sk är G1-skog Skogsbruksplanen är upprättad juni 2023 av Norra Skog och sedan tillväxtberäknad till juni 2024

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Samfälld mark

Skifte nr 4 av Malgovik 2:115 beläget öster om Brännsjön (se Översiktskarta) är samfällt och samägs med fastigheterna Malgovik 2:15, 2:16 och 2:17. Skiftets areal omfattar ca 5,7 ha och ingår ej i skogsbruksplanen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka förmedlingsobjektet och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka förmedlingsobjektet och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Presenterade skogsuppgifter ska endast ses som hjälp vid egen skogsinventering. Skogsinventering sker genom stickprovsvis taxering, en beprövad teknik som ger ett uppskattat värde. Norra Skog, fastighetsmäklaren och säljaren friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser i avdelningsbeskrivningen. Avvikelser i såväl enskilda bestånd som i totalförråd kan förekomma.

Vägar

Fastigheten har andel i Mellanbergsvägens vägförening. Utdebitering sker vid behov.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga kulturmiljö- eller fornlämningar registrerade i kulturmiljöregistret på fastigheten.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper, biotopskydd, naturvårdsavtal eller naturreservat registrerade hos Skogsstyrelsen på fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Malgoviks viltvårdsområde om ca 5 000 ha. Köpare övertar till fastigheten hörande jakträtt på tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheten har andel i Malgoviks bys fiske.

Visning

Intressenter får på egen hand besikta objektet. Vederbörlig hänsyn ska därvid tas till grannfastigheter, vägar, skog, djurliv och ev. jakt som pågår.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom glesbygdsområde i Vilhelmina kommun. Ansökningsavgift för privatperson är 4 600 kr och söks hos Länsstyrelsen Västerbotten. Fastighetsmäklaren bistår med upprättande och inlämnande av ansökan. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde mark: 1911000 SEK
Totalt taxeringsvärde är: 1911000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2023
I detta ingår följande taxeringsvärden:
Skogsmark: 1843000 SEK
Skogsimpediment: 68000 SEK

Typkod

110 Lantbruksenhet obebyggd

Inteckningar

Förmedlingsobjektet är gemensamt intecknad med annan fastighet. Ansökan om relaxation/frigörande av inteckningarna är inlämnad. Förmedlingsobjektet överlåts med inteckning om 321 300 SEK.
Belopp: 642600 SEK

Rättigheter och belastningar

Rättigheter last

Ledningsrätt: STARKSTRÖM

Rättigheter förmån

Officialservitut: Rätt att ta väg fram till allmänna vägen. - VÄG

Kostnader

Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.

Betalningsvillkor

Köpare ska vara beredda att erlägga 10 % av köpeskillingen kontant som handpenning vid kontraktstecknandet, resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall i samband med avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm ska vara klart innan bud lämnas.

Försäljningssätt

Anbud oss tillhanda senast 2024-08-06

Fastigheten säljs genom skriftligt anbudsförfarande. Avsikten är att intresserade ska få en bestämd tid att undersöka fastigheten och inkomna anbud kommer behandlas som slutna fram till den angivna anbudsdagen. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt och rätt till eventuell efterföljande budgivning. Anbud skall vara angivet i svenska kronor med fast pris. Procentanbud eller dylikt godtages ej. Bifogad blankett kan lämpligen användas. Säljaren kan direkt efter anbudstiden gått ut välja att avsluta affären, alternativt meddela om en efterföljande öppen budgivning med bud och överbud. Fastighetsmäklaren kan komma att begära kreditupplysning på anbudsgivare.
Tillträde ca 30 dagar efter köpekontrakt.
Skriftligt anbud skall lämnas till emil.lundstrom@norraskog.se Alternativt postas till: Norra Skog, Emil Lundström, Box 13, 831 21 Östersund.
Anbudet skall vara märkt "Malgovik"

Anmäl intresse

Ange på formen +46701234567 utan streck eller mellanslag

Liknande fastigheter