Stort skogsinnehav i Kramfors

Nu finns ett stort och virkesrikt skogsinnehav till salu i Kramfors

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning
KRAMFORS DALS-ÄRSTA 10:1
Totalareal
260 ha
Skogsmark
240 ha
Virkesförråd
44000 m3sk
Prisindikation
13 000 000 kr
Försäljningssätt
Anbud senast 1 juli 2024
Anmäl intresse

Bilder

Om fastigheten

Skogsinnehav med virkesförråd om nära 40 000 skogskubikmeter . skog i alla åldersklasser med tyngdpunkt 50 årig granskog. God bonitet och hög tillväxt.
Fastighetsuppgifter

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad år 2026 och ajourhållen till år 2023. Det finns skog i alla åldersklasser men med tyngdpunkt i 50 åriga skogar. Trädslagsfördelning 50 % gran. 25% tall, 255 löv. Medelbonitet 6 m3sk/ha o år. Löpande tillväxt 7.

Vägar

Andel i skogsbilväg in på markerna.

Jakt

Markerna ingår i Kramfors älgskötselområde. Enskild jakt. Jakträtten övergår till ny ägare från nästa jaktår.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn eller kulturlämningar.

Naturvärden

Fastighetens skogsbruksplan är förberedd för att möjliggöra certifierat skogsbruk och en del av marken är därför utvald och beskriven för frivillig naturhänsyn NO/NS. Det finns inga registrerade nyckelbiotoper.

Förvärvstillstånd

Privatpersoner förvärvar fritt.

Vägbeskrivning

Skogsbilväg från riksväg 90.

Visning

Intressenter får på egen hand besikta förmedlingsobjektet. Vederbörlig hänsyn ska därvid tas till grannfastigheter, vägar, skog, djur och eventuell jakt som pågår. Med sökfunktionen i appen ”Min karta” visas fastighetens yttergränser i förhållande till din position.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har ett ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Presenterade skogsuppgifter skall endast ses som hjälp vid egen skogsinventering. Skogsinventering sker genom stickprovsvis taxering, en beprövad teknik som ger ett uppskattat värde. Norra Skog, fastighetsmäklaren och säljaren friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser i avdelningsbeskrivningen. Avvikelser i såväl enskilda bestånd som i totalförråd kan förekomma.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde mark: 5600000 SEK
Totalt taxeringsvärde är: 5600000 SEK
Taxeringsvärdet är: Beräknat
Taxeringsår: 2020
Fastigheten är ombildad. Taxeringsvärdet är beräknat.
I detta ingår följande taxeringsvärden:
Skogsmark: 5819000 SEK
Skogsimpediment: 30000 SEK

Typkod

110 Lantbruksenhet obebyggd

Inteckningar

jakträtten är upplåten innevarande säsong.
Belopp: 900000 SEK

Rättigheter och belastningar

Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

För omläggning och ombyggnad av väg 90,delen bollstabruk-hällsjö mm, Vägplan (Beslutsdatum: 2010-03-18, Registreringsdatum: 2018-11-23, Senast ändrad: 2022-09-15)

Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

Kyrkdal-ållsta, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 2010-07-06, Registreringsdatum: 2011-04-12)

Gemensamhetsanläggning

KRAMFORS DALS-ÄRSTA GA:1

Gemensamhetsanläggning

KRAMFORS ÅLLSTA GA:3

Gemensamhetsanläggning

KRAMFORS DALS-ÄRSTA GA:4

Gemensamhetsanläggning

KRAMFORS DALS-ÄRSTA GA:5

Gemensamhetsanläggning

KRAMFORS DALS-ÄRSTA GA:2

Gemensamhetsanläggning

KRAMFORS DALS-ÄRSTA GA:6

Rättigheter förmån

Officialservitut: VÄG

Rättigheter last

Ledningsrätt: STARKSTRÖM

Rättigheter last

Officialservitut: GRINDFÖRBUD

Rättigheter last

Avtalsservitut: VÄG MM - SE BESKRIVNING

Rättigheter last

Ledningsrätt: STARKSTRÖM

Rättigheter last

Officialservitut: RÖJNINGSRÄTT

Rättigheter last

Ledningsrätt: STARKSTRÖM

Rättigheter last

Avtalsservitut: SKOGSFÅNG MM - SE BESKRIVNING

Rättigheter last

Officialservitut: UTRYMME

Rättigheter last

Avtalsservitut: ELLEDNING - SE BESKRIVNING

Rättigheter förmån

Avtalsservitut: Väg - se beskrivning

Rättigheter last

Officialservitut: GÅNGVÄG PARKERING

Rättigheter last

Officialservitut: VÄG

Rättigheter last

Ledningsrätt: STARKSTRÖM

Rättigheter förmån

Officialservitut: RÄTT ATT ANVÄNDA ETT OMRÅDE INTILL RIKVSVÄG 90, I UNGEFÄRLIGT LÄGE VID B, SOM UPPLAG FÖR VIRKE OCH RÄTT ATT HÅLLA OMRÅDET RENT FRÅN HINDRANDE VEGETATION. - UPPLAG

Rättigheter last

Officialservitut: RÄTT ATT ANVÄNDA MARK I ANSLUTNING TILL VÄGSLÄNT/SLÄNTKRÖN LÄNGS MED VÄGOMRÅDET FÖR RIKSVÄG 90, I STRÄCKAN A-B OCH B-C PÅ BIFOGAD KARTSKISS, FÖRVIRKESTRANSPORTER FRAM TILL UTFART/VIRKESUPPLÄGGNINGSPLATS I UNGEFÄRLIGT LÄGE VID B. - VÄG

Rättigheter förmån

Officialservitut: RÄTT ATT ANVÄNDA MARK I ANSLUTNING TILL VÄGSLÄNT/SLÄNTKRÖN LÄNGS MED VÄGOMRÅDET FÖR RIKSVÄG 90, I STRÄCKAN A-B OCH B-C PÅ BIFOGAD KARTSKISS, FÖRVIRKESTRANSPORTER FRAM TILL UTFART/VIRKESUPPLÄGGNINGSPLATS I UNGEFÄRLIGT LÄGE VID B. - VÄG

Rättigheter last

Avtalsservitut: SKOGSFÅNG MM - SE BESKRIVNING

Samfällighet

KRAMFORS DALS-ÄRSTA S:1

Samfällighet

KRAMFORS DALS-ÄRSTA S:3

Samfällighet

KRAMFORS DALS-ÄRSTA S:6

Samfällighet

KRAMFORS DALS-ÄRSTA S:7

Avtalsrättigheter

Avtalsservitut SKOGSFÅNG MM

Avtalsrättigheter

Avtalsservitut ELLEDNING

Avtalsrättigheter

Avtalsservitut SKOGSFÅNG MM

Avtalsrättigheter

Avtalsservitut VÄG MM

Samfällighet

KRAMFORS DALS-ÄRSTA S:5

Samfällighet

KRAMFORS DALS-ÄRSTA S:8

Kostnader

Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Försäljningssätt

Anbud oss tillhanda senast 2024-07-01

Fastigheten säljs genom skriftligt anbudsförfarande. Avsikten är att intresserade ska få en bestämd tid att undersöka fastigheten och inkomna anbud kommer att behandlas som slutna fram till den angivna anbudsdagen
Säljarna förbehåller sig fri prövningsrätt och rätt till eventuell efterföljande budgivning. Anbud skall vara angivet i svenska kronor med fast pris. Procentanbud eller dylikt godtages ej. Bifogad blankett kan lämpligen användas. Säljaren kan direkt efter anbudstiden gått ut välja att avsluta affären alternativt en ytterligare öppen budgivning. Fastighetsmäklaren kan komma att begära kreditupplysning på anbudsgivare.
Tillträde ca 30 dagar efter köpekontrakt
Skriftligt anbud skall ha inkommit anbudsdagen till clas .tjader@norraskog.se
Alternativt:
Norra Skog Clas Tjäder, Kastellgatan 7, 871 33 Härnösand.
Anbudet skall vara märkt ”Dals-Ärsta"

Anmäl intresse

Ange på formen +46701234567 utan streck eller mellanslag

Liknande fastigheter