Obebyggd skogsfastighet i Skellefteå

Skogsfastighet med fem skiften, belägen mellan Skellefteå och Piteå. Landareal om 74,5 ha där 69,1 ha utgörs av produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till 4 759 m3sk med ett medeltal på 69 m3sk/ha. Bonitet 4,6 m3sk/ha/år. Anbud senast 2024-08-19

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning
SKELLEFTEÅ BYSKE-STORBRÄNNAN 1:82
Totalareal
79 ha
Skogsmark
68 ha
Virkesförråd
4759 m3sk
Prisidé
2 000 000 kr
Försäljningssätt
Anbud senast 19 augusti 2024
Kontakta mäklare

Bilder

Om fastigheten

Skogsfastighet med fem skiften belägen ca 4 mil norr om Skellefteå. Landarealen uppgår till 74,5 ha varav ha 69,1 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till 4 759 m3sk med ett medeltal på 69 m3sk/ha. är 5,2 m3sk/ha/år. Virkesförrådet fördelar sig på 46% tall, 36% gran och 18% löv. Prisidé 2 000 000 kr Anbud senast 2024-08-19
Fastighetsuppgifter

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Norra Skog 2017 och uppräknad/reviderad till 2024. Enligt skogsbruksplanen är landarealen för fastigheten 74,5 ha varav 69,1 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 4 759 m3sk med ett medeltal på 69 m3sk/ha. Medelboniteten är 4,6 m3sk/ha/år. Virkesförrådet fördelar sig på 46% tall, 36% gran, 18% björk.

Jakt

Fastigheten är med i Byske ÄSO.

Arealuppgifter

Arealer enligt skogsbruksplanen: Produktiv skogsmark 69,1 ha Impediment 4,9 ha Övrigt 0,5 ha

Visning

Intressenter får på egen hand besikta objektets marker och yttre förhållanden. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, vägar, skog och eventuell jakt som pågår.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn-eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten.

Inteckningar

Finns 4 st skriftliga pantbrev om totalt 58 400 kr. Dessa har säljaren i sin ägo.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. Avvikelser från fastighetskartans gränser kan förekomma.

Köparens undersökningsplikt

Köparen har ett ansvar att undersöka fastigheten. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Uppgifter bygger på stickprovsinventeringar och avvikelser i såväl enskilda bestånd som för helheten kan förekomma. Lämnade uppgifter ska ses som ett stöd för köparens undersökning. Det åligger köparen själv att kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen

Naturvärden

Fastigheten ligger i ett s k Natura 2000 område.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för köpare som är privatperson och ej bosatt i Fällfors socken. För juridisk person krävs förvärvstillstånd.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde mark: 2407000 SEK
Totalt taxeringsvärde är: 2407000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2020
I detta ingår följande taxeringsvärden:
Åkermark: 19000 SEK
Skogsmark: 2375000 SEK
Skogsimpediment: 13000 SEK

Typkod

110 Lantbruksenhet obebyggd

Inteckningar

Belopp: 58400 SEK

Rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning

Skellefteå Byske-Storbrännan Ga:1, VÄG

Gemensamhetsanläggning

Skellefteå Byske-Storbrännan Ga:2, VÄG

Gemensamhetsanläggning

Skellefteå Byske-Storbrännan Ga:3, VÄG

Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

Byskeälven, Natura 2000-område (Beslutsdatum: 00000000)

Rättigheter last

Ledningsrätt: Starkström

Samfällighet

SKELLEFTEÅ BYSKE-STORBRÄNNAN S:3, VÄGAR

Samfällighet

SKELLEFTEÅ BYSKE-STORBRÄNNAN S:1, GEMENSAMT OMRÅDE

Kostnader

Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Försäljningssätt

Anbud oss tillhanda senast 2024-08-19

Fastigheten säljs genom skriftligt anbudsförfarande. Avsikten är att intresserade ska få en bestämd tid att undersöka fastigheternas marker. Säljaren förbehåller sig rätt till eventuell efterföljande budgivning mellan anbudsgivarna. Kreditupplysning kan komma att begäras på anbudsgivare.

Prisidé 2 000 000 kr, fri prövningsrätt förbehålls.

Anbud skall vara angivet i svenska kronor med fast pris. Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Anbud ska vara oss tillhanda senast mån 19/8 kl 16:00. Norra skog, Peter Olsson, Storhedsvägen 1f, 973 45 Luleå. Eller e-post: peter.olsson@norraskog.se
Märk anbudet eller mailet med ”Anbud Byske-Storbrännan 1:82”.

Anmäl intresse

Ange på formen +46701234567 utan streck eller mellanslag

Liknande fastigheter